Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51957
Title: Hàng rào phi thuế quan theo quy định của pháp luật quốc tế và việc vận dụng để quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08
Authors: Nguyễn, Tiến Vinh , người hướng dẫn
Nguyễn, Khắc Hiển
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51957
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006216.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.