Hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51959Hợp đồng xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51959