Chia tài sản chung của vợ chồng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51960Chia tài sản chung của vợ chồng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51960