Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản qua thực tiễn hoạt động của các tổ chức tín dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51962Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản qua thực tiễn hoạt động của các tổ chức tín dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51962