Các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51963Các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51963