Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51963
Title: Các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Lê, Cảm , Người hướng dẫn
Trịnh, Công Thương
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51963
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006206.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.