Người tiến hành tố tụng thuộc Viện kiểm sát nhân dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51965Người tiến hành tố tụng thuộc Viện kiểm sát nhân dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51965