Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51968Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51968