Hình phạt tiền trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51971Hình phạt tiền trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51971