Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51977
Title: Thực thi pháp luật về phát hành giấy tờ có giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV):Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Lê, Thị Thu Thủy, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Tú
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51977
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006589.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.