Thực thi pháp luật cho vay đầu tư bất động sản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51980Thực thi pháp luật cho vay đầu tư bất động sản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51980