Pháp luật về phát hành trái phiếu của công ty cổ phần đại chúng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51984Pháp luật về phát hành trái phiếu của công ty cổ phần đại chúng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51984