Pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại từ thực tiễn tại Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51985



Pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại từ thực tiễn tại Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51985