Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51987
Title: Pháp luật về bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51987
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006279.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.