Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật đất đai 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51989Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật đất đai 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51989