So sánh pháp luật Việt Nam về cho thuê lại lao động với một số nước trên thế giới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51990So sánh pháp luật Việt Nam về cho thuê lại lao động với một số nước trên thế giới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51990