Các tội xâm phạm sở hữu trong Quốc triều hình luật trong sự so sánh với Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51995Các tội xâm phạm sở hữu trong Quốc triều hình luật trong sự so sánh với Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51995