Pháp luật về nhà ở hình thành trong tương lai tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51998Pháp luật về nhà ở hình thành trong tương lai tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51998