Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52000
Title: Biện pháp ngăn chặn áp dụng đối với người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Nam): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí,người hướng dẫn
Bùi, Long Hưng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52000
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006258.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.