Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52004
Title: Xây dựng đội ngũ công chức cấp Bộ qua thực tiễn tại Bộ Công thương: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Lương, Thanh Cườngi, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy An
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52004
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006251.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.