Pháp luật về vốn chủ sở hữu trong công ty cổ phần ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52007Pháp luật về vốn chủ sở hữu trong công ty cổ phần ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52007