Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52008Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52008