Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có thế chấp bằng quyền sử dụng đất ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52018Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có thế chấp bằng quyền sử dụng đất ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52018