Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật tố tụng hình sự Việt Nam và việc thực hiện trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52021Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật tố tụng hình sự Việt Nam và việc thực hiện trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52021