Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52021
Title: Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật tố tụng hình sự Việt Nam và việc thực hiện trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Tiến Việt , người hướng dẫn
Nguyễn, Vinh Tuấn
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52021
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005670.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.