Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả" trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52027Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả" trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52027