Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52029
Title: Pháp luật về niêm yết cổ phiếu của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam và thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Võ, Đình Toàn , người hướng dẫn
Đoàn, Thị Nụ
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + không CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52029
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005661.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.