Sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua lần sửa đổi Hiến pháp 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52032Sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua lần sửa đổi Hiến pháp 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52032