Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52032
Title: Sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua lần sửa đổi Hiến pháp 2013 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đặng, Minh Tuấn, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Hà
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52032
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005658.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.