Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52035
Title: Tội phá hoại chính sách đoàn kết trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn ở Tây Nguyên) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trần, Văn Luyện , người hướng dẫn
Đỗ, Văn Dũng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52035
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005655.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.