Nguyên tắc bình đẳng trước tòa án trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52039Nguyên tắc bình đẳng trước tòa án trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52039