Thực trạng thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52040Thực trạng thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52040