Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52045
Title: Thực hiện pháp luật về quyền chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất của người sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh, Người hướng dẫn
Vũ, Thị Hồng Xuyên
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 75 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52045
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006152.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.