Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52048
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và việc vận dụng trong hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Vân
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52048
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006149.pdf
  • Description : 
  • Size : 981.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.