Các tội xâm phạm tình dục trẻ em trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52057Các tội xâm phạm tình dục trẻ em trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52057