Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52057
Title: Các tội xâm phạm tình dục trẻ em trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trần, Văn Dũng , người hướng dẫn
Nguyễn, Tuấn Thiện
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52057
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006139.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.