Hình phạt tù có thời hạn và công tác tái hòa nhập đối với người mãn hạn tù ở nước ta (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52060Hình phạt tù có thời hạn và công tác tái hòa nhập đối với người mãn hạn tù ở nước ta (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52060