Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52063
Title: Nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Viện kiểm sát nhân dân - Qua thực tiễn tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Phạm, Hồng Thái, Người hướng dẫn
Trần, Hoàng Nhung
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52063
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006131.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.