Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52069
Title: Bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự đối với người bị tạm giữ, tạm giam (Cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Phạm, Mạnh Hùng, Người hướng dẫn
Đào, Thị Mai Phương
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 109 tr. + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52069
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006123.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.