Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp - hộ tịch, qua thực tiễn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52071Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp - hộ tịch, qua thực tiễn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52071