Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52076
Title: Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Trần, Thái Dương, Người hướng dẫn
Bùi, Trung Kiên
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52076
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006103.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.