Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52077
Title: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Trần, Thị Hiền, người hướng dẫn
Nguyễn, Thế Toàn
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52077
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006102.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.