Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52079
Title: Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Lê, Thị Huyền
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52079
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006194.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.