Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52079Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52079