Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52080
Title: Giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai - Qua thực tiễn thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Trần, Nho Thìn B , người hướng dẫn
Dương, Thị Thanh Huyền
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 73 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52080
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006193.pdf
  • Description : 
  • Size : 688.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.