Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52081
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội tham ô tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Lê, Thị Sơn , người hướng dẫn
Tô, Xuân Tùng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 74 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52081
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006192.pdf
  • Description : 
  • Size : 810.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.