Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội tham ô tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52081Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội tham ô tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52081