Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Lào Cai)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52088Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Lào Cai)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52088