Hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52089Hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52089