Bảo đảm quyền con người bằng hoạt động kiểm sát xét xử vụ án hình sự của Việm Kiểm sát nhân dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52090Bảo đảm quyền con người bằng hoạt động kiểm sát xét xử vụ án hình sự của Việm Kiểm sát nhân dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52090