Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52094
Title: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Yên Bái) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Lê, Cảm , người hướng dẫn
Lê, Thái Hưng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52094
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006179.pdf
  • Description : 
  • Size : 873.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.