Các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52096Các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52096