Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52098
Title: Quy định về thủ tục đình công trong pháp luật Việt Nam - Thực trạng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Lưu, Bình Nhưỡng, người hướng dẫn
Trần, Thị Trúc Chi
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52098
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006156.pdf
  • Description : 
  • Size : 658.06 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.