Quy định về thủ tục đình công trong pháp luật Việt Nam - Thực trạng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52098Quy định về thủ tục đình công trong pháp luật Việt Nam - Thực trạng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52098