Biện pháp tạm giam trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Kạn)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52099Biện pháp tạm giam trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Kạn)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52099