Hình phạt tiền theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu tại địa bàn tỉnh Hà Giang)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52105Hình phạt tiền theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu tại địa bàn tỉnh Hà Giang)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52105