Giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh - Qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52106Giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh - Qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52106